Algemene voorwaarden projecten

Aanmelding

Aanmelden geschiedt via het digitaal inschrijfformulier op de website. Hierdoor verklaart de cursist of diens wettelijk rechtsvertegenwoordiger zich akkoord met de algemene voorwaarden het privacybeleid van de TheaterkoorAcademie.
Bij onvoldoende inschrijving behoudt de TheaterkoorAcademie zich het recht om een project of activiteit te annuleren.
De cursist verbindt zich voor tenminste de duur van het project.
Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke rechtsvertegenwoordiger.

Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Cursusdeelname wordt niet automatisch verlengd. Voor alle cursussen en projecten geldt dat men zich opnieuw dient in te schrijven.

Afmelding

Opzeggen kan men per e-mail aan contact@theaterkooracademie.nl doen tot uiterlijk 5 weken voor aanvang van een project. Geschiedt het opzeggen na deze 5 weken dan is men het volledige lesgeld verschuldigd.

Plaatsing

Cursisten die zich hebben aangemeld voor een project ontvangen een bevestiging van inschrijving met daarop vermeld de startdatum van de cursus. Zonder tegenbericht wordt de cursist op deze datum verwacht. Alvorens definitief ingeschreven te zijn voor projecten van het kamerkoor en projectkoor is het mogelijk dat men een stemtest moet doen.

Tussentijdse beëindiging

Bij vroegtijdige of tussentijdse beëindiging van een project op initiatief van de cursist zelf zal er geen teruggave van het lesgeld mogelijk zijn. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, langdurige ziekte van docent of cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen.

Uitval van repetities

De cursist wordt verzocht zich in geval van afwezigheid tijdig af te melden bij de dirigent/docent.
Bij afwezigheid van de dirigent/docent wordt de cursist per mail, per sms of telefonisch op de hoogte gebracht.

Voor het kamerkoor geldt: Indien in één project  2 of meer repetities uitvallen (door toedoen van de TheaterkoorAcademie) ontstaat recht op restitutie van lesgeld. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het project op basis van het aantal repetities dat is uitgevallen. Voor het Projectkoor geldt: Indien in één project  3 of meer repetities uitvallen (door toedoen van de TheaterkoorAcademie) ontstaat recht op restitutie van lesgeld. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het project op basis van het aantal repetities dat is uitgevallen.

Betalingswijze

Lesgeld dient te worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de digitale factuur.
Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur via contact@theaterkooracademie.nl worden ingediend.

Recht van de TheaterkoorAcademie

De TheaterkoorAcademie kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen/repetities te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.
Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals tijden e.d.). De TheaterkoorAcademie behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid

De TheaterkoorAcademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens repetities/lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de TheaterkoorAcademie wordt vastgesteld.