Algemene voorwaarden privéles

Overeenkomst

Aanmelden geschiedt via het digitaal inschrijfformulier op de website. Hierdoor verklaart de leerling of diens wettelijke rechtsvertegenwoordiger zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Docent en leerling gaan een lesovereenkomst voor de duur van minimaal 2 maanden aan. Daarna loopt de overeenkomst door tot opzegging door één of beide partijen met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Deze overeenkomst wordt de leerling digitaal of schriftelijk verstrekt voor aanvang van of tijdens de eerste les.

Betaling

Het maandelijks lesgeld wordt voorafgaande aan de betreffende maand overgemaakt. Men ontvangt hiervoor een factuur.

Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betaling plichtige. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur via contact@theaterkooracademie.nl worden ingediend.

Opzeggen

De TheaterkoorAcademie hanteert 1 kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient mondeling persoonlijk én schriftelijk d.w.z. per email aan contact@theaterkooracademie te geschieden. Tot die tijd blijft de betalingsverplichting onveranderd van kracht.

Verhindering docent

Wanneer de docent een lesafspraak niet kan nakomen, zal de docent de leerling een vervangende les aanbieden.

Verhindering leerling

Wanneer de leerling een lesafspraak niet kan nakomen, dient de leerling dit tijdig d.w.z. minimaal 24 uur van tevoren telefonisch en per email aan de docent, aantoonbaar, mede te delen.  Als de leerling tijdig afzegt kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent.  Als de leerling later, d.w.z. binnen 24 uur, afzegt of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzetten en maken van een vervangende afspraak.

Ziekte

Bij afwezigheid door ziekte van de cursist, blijft er lesgeld verschuldigd. Als de leerling tijdig, minimaal 24 uur van tevoren, afzegt dan kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent. Als de leerling later, d.w.z. binnen 24 uur, afzegt of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd.

Verhinderd door langdurige ziekte

Duurt de ziekteperiode van de leerling langer dan 4 lessen (aaneengesloten) dan is er na deze 4 lessen geen lesgeld meer verschuldigd. De overeenkomst wordt vanaf dat moment ontbonden. Het teveel overgemaakte lesgeld (minus de betreffende 4 lessen) wordt gerestitueerd. Bij afwezigheid door ziekte van de docent, blijft er lesgeld verschuldigd. De docent zal proberen de les te verzetten of een vervanger in te zetten. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de docent wordt in overleg de lesovereenkomst verbroken dan wel aangepast.

Vakanties/feestdagen

Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties/feestdagen van de TheaterkoorAcademie komen overeen met die van het basis-  en voortgezet onderwijs in de regio Midden – Nederland.

 Aansprakelijkheid

De TheaterkoorAcademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leerling maakt door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de TheaterkoorAcademie wordt vastgesteld.